g Feedly

Firefox 3 en valencià

19-VI-2008

Grà­cies als chicons de Soft­wareVa­len­cia, ràpits com sem­pre, ya podem tin­dre la ver­sió 3.0 de Fire­fox traduï­da al valen­cià  genuí. I quin gust que dona vore tots el menús en ma llen­gua mater­na. 😀

¿Has encontrado algún error en el texto anterior? Me ayudarías mucho si lo reportaras.

Anímate, ¡deja un comentario!