g Feedly

(en valencià): El Rock de la paella

19-VI-2008

No sue­lo escribir por aquí en valen­ciano, pero sien­do el tema que es y de lo que se tra­ta lo haré así. Lo sien­to por los que puedan no enten­derme.

Fa ya un bon gra­p­at de temps (com mig any o aix­i­na) que estic seguit el canal de YouTube del Tio Fre­do. Com molts dels que me llegiu de sovint no sou de Valén­cia no sabreu quí és, pero se trac­ta d’un home que com­pon músi­ca valen­ciana. En tot el toc valen­cià pero en lletra crea­da i inven­ta­da per ell mateixa. Ded­i­ca cançons a coses tan valen­cianes com son la pael­la, el all-i-pebre, la pilota valen­ciana, els caliquenyos, etc.

Vullc ficar per ací un dels primers vídeos pel qual va donar-se a conéix­er per Inter­net. I un dels que més famós l’han fet ací a Valén­cia. Està clar que és un show­man i que en cada creació que fa pot sor­pren­dre més i a més gent. Ixcà tots els valen­cians defengueren la ter­ra, la cul­tura i l’idioma tant com ho fa ell. És sense cap dubte digne d’admiració. Vos deixe en el Rock de la Pael­la, que mos expli­ca ben be qué s’ha de fer per a fer una bona pael­la. xD

I per a poder seguir la cançó, ací vos deixe la lletra:

Sant Antoni de Gavar­da, que feu un milacre en Antel­la.
Sense sal, arròs, ni oli es va fer una pael­la.

Portarem oli, pebre roig, gar­rofó, fer­radu­ra i tavel­la.
Sal, safrà, uns allets pelats, col­orant i toma­ta ral­là.
Un qui­lo d’arròs, un pol­las­tre i mig conill.
Dotze caragols i el bar­ral ben ple de vi.

Bus­ca un bon racó que no faça vent i amontonare’m la llenya.

La votarem foc, la nivel­larem, i en dos hores la pael­la.
La cullera en la mà, sense escud­el­lar, tots mengem de la pael­la.
Ras­ca el socar­rat, chu­pla els caragols, rec­ol­lons quina pael­la.
Açò és el rock de la pael­la, i tot lo món mengem pael­la.

I en acabar-se la pael­la cantarem i fes­te­jarem amics al voltant de la taula.
Rifarem entre els comen­sals qui serà al qui li toque escu­rar-la.
En ter­ra d’Alacant, una lli­ma i un fre­gall.
Tota embadurnà i ara la podrem alçar.

Tots recor­darem un dia en el camp que mos fotérem la pael­la.
La cullera en la mà, sense escud­el­lar, tots mengem de la pael­la.
Ras­ca el socar­rat, chu­pla els caragols, rec­ol­lons quina pael­la.
O be per a dinar, o be per a sopar, sem­pre és bona la pael­la.
Açò és el rock de la pael­la, i tot lo món mengem pael­la.

Servix­ca açò com hom­e­nage ad este gran home que tant està fent per la nos­tra cul­tura.

¿Has encontrado algún error en el texto anterior? Me ayudarías mucho si lo reportaras.

3 comentarios

 1. Teresa 20-VI-2008

  CHE!

  responder
 2. EL TIO FREDO 16-IX-2008

  FRANCISCO JAVIER PALACIOS PEREZ (con mayús­cu­las).
  ¡¡¡ QUE BE PARIT ESTÀS, RECOLLONS !!!
  Des-d’este moment i per a sem­pre quedes anom­e­nat nebót predilécte del Tio Fre­do.
  Açò et dona drets i priv­i­legis, que no tenen la res­ta de mortals…com es…, el gaudir i dis­fru­tar la vida ple­na­ment, parant aten­ció a les cos­setes que pera molts passen dess­aperce­budes. Per eix­em­ple: Una fideuà com­ple­ta. Una autén­ti­ca pael­la, tal com trac­ta la cançò del Rock.Un bon allipebre…un arròs amb fes­sols de la careta.Pero sobre tot ” EN BONA COMPANYÍA “. I la mil­lor com­pa­nyía la tens ací. No ho dubtes.
  El TIO FREDO et con­vi­da a tú i als teus bons amics i t’agrais el comentari,la excel-lent tran­scrip­ció de la cançò i el detall de pen­t­jaro al teu blog.
  Espere voret molt promte nebot. UN FORT ABRAÇ DEL TIO FREDO. Au.

  responder
 3. EL TIO FREDO 16-IX-2008

  ¡¡¡ Ah !!!, el “CHE ” de Tere­sa tam­bé te un gran sig­ni­fi­cat pera mi. Poquet, pero sin­cer.
  ¡Quin Che més explíc­it !. No li cap més,en això està tot dit.
  Tere­sa. Tu tam­bé pots vin­dre a la fes­ta amb com­pa­nyia de FRANCICO JAVIER PALACIOS.
  ESTAS CONVIDADA. Ja par­lem. Un bes­set del TIO FREDO.

  responder

Anímate, ¡deja un comentario!